Naslovnica Mostar Vlada FBIH: Izmjene Zakona o advokaturi

Vlada FBIH: Izmjene Zakona o advokaturi

481

Mostar — Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH, kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje to federalno ministarstvo.

Osnovni razlog za izmjene spomenutog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i advokata i u roku od 30 dana njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Jedna od novina je brisanje odredbe koja je obavezivala pravne osobe na dostavu finansijskog izvještaja bilansa uspjeha u ‘hard copy’, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA), a cilj je smanjenje administracije za porezne obaveznike. Naime, Porezna uprava FBiH ima pristup bazi podataka FIA te nije potrebna i dodatna dokumentacija.

Danas je usvojeno nekoliko izvještaja o poslovanju poduzeća iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

Ukupni gubitak prvirednih društava iz oblasti industrije 2018. godine iznosio je 115.000.343 maraka. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Konfekcija Borac d.d. Travnik 2.904.645 maraka, Aluminij d.d. Mostar 70.425.910 maraka, KTK Visoko d.d. Visoko 13.149.810 maraka, ArcelorMittal Zenica d.o.o. 3.311.560 maraka i Energoinvest d.d. Sarajevo 10.948.429 maraka.

Privredna društva iz oblasti rudarstva u FBiH (rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići) pretprošlu su godinu završili s proizvedenih 6.869.088 tona uglja, što je 96,23 posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno 87,05 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2018. godinu.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u budžetu FBiH za 2018. godinu i usvojila izvještaj ove komisije. Kako je navedeno, od ukupno prikupljenih sredstava posebne takse do 31.12.2018. godine u iznosu od 1.349.425,33 KM i sredstava početnog salda na podračunu 9.1.2018. godine od 176.019,65 KM, do 31.12.2018. godine preneseno je ukupno 1.364.189 KM u korist Energoinvesta koji je prenio sredstva u protivrijednosti 822.120 američkih dolara u korist Gazprom Exporta.

Usvojivši izvještaj o kontroli namjenskog utroška sredstava od Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2018. godinu, Vlada FBiH je zadužila to privredno društvo da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi izvještaj o stanju neutrošenih sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, ostvarenih po godinama i kumulativno za period 2014.-2018. godina, a prema namjenama utvrđenim Odlukom o načinu namjenskog utroška ovih sredstava za taj period.

Vlada FBiH je danas Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole privrednim društvima VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju prve faze vjetroelektrane Gradina, Relax d.o.o. Posušje za izgradnju VE Oštrc, Tomkup d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju VE Baljci i Kamen-Dent d.o.o. Mostar za izgradnju VE Pakline 2, saopšteno je.

(StarMo)