Naslovnica Mostar Grad Mostar proglasio elementarnu nepogodu

Grad Mostar proglasio elementarnu nepogodu

508
foto: arhiva - ilustracija

Mostar — Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u vezi sa mogućom pojavom zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na području Grada Mostara, na prijedlog Štaba civilne zaštite Grada Mostara od 17. marta 2020. godine gradonačelnik Mostara Ljubo bešlić donio je odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Grada Mostara.

To je u utorak popodne saopšteno iz mostarske Gradske uprave.

“Proglašava se stanje nesreće uzrokovana pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Grada Mostara od dana (utorak) 17. marta 2020. godine”, stoji u prvoj tački odluke gradonačelnika.

“Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Gradonačelnik određuje da se svi gradski odjeli i službe, upravne organizacije, zavodi, pravna lica i druge institucije stave na raspolaganje sve raspoložive resurse Štabu civilne zaštite radi izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženim područjima;

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada Mostara (u daljem tekstu: Plan Grada), u svim gradskim odjelima i službama, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

U skladu sa Planom Grada i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužuje se Štab civilne zaštite Grada Mostara da izvrši aktiviranje odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Troškovi koji nastanu angažiranjem Štaba civilne zaštite Grada Mostara te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Budžeta Grada Mostara za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu sa važećim propisima.

Zadužuje se Štab civilne zaštite Grada Mostara da u skladu sa važećim propisima i Planom Grada preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Obavezuju se svi rukovodioci gradskih odjela i službi, upravnih organizacija, rukovodioci pravnih osoba i drugih državnih institucija, da osiguraju provođenje naredbi Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Kada se sagledaju svi resursi Grada, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, s Kantonalnom i Federalnom upravom civilne zaštite radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama”, navodi se u tekstu odluke.

Stoji i kako ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Mostara”, a objavit će se i putem printanih i elektronskih sredstava informiranja.

(StarMo)